Algemene verkoopsvoorwaarden en wedstrijdreglement

Algemene verkoopsvoorwaarden en wedstrijdreglement

Algemene Abonnementsvoorwaarden

Uitgeverij Cascade N.V.


1.         Definities

1.       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-        Abonnee: een contractspartij die een abonnement heeft op PRIMO TVGIDS (tijdschrift uitgegeven door Uitgeverij Cascade NV);

-        Abonnement: een overeenkomst waarbij een persoon tegen betaling periodiek een editie van een tijdschrift ontvangt;

-        Abonnementsvoorwaarden: deze algemene abonnementsvoorwaarden van Cascade;

-        Cascade: de naamloze vennootschap Uitgeverij Cascade N.V., gevestigd te 2060 Antwerpen aan de Duboisstraat 50;

-        Schriftelijk: per brief of per e-mail


2.         Algemeen

1.              De Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen voor de door Cascade uitgegeven tijdschriften.

2.              Door het aangaan van een Abonnement wordt de Abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

3.              Cascade is bevoegd de Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Cascade zal via haar website(s) Abonnees tijdig informeren over de wijzigingen en het tijdstip van inwerkingtreding.


3.         Begin – einde Abonnement

1.              Iedere abonnementsaanbieding van Cascade is onder voorbehoud van kennelijke fouten (zoals druk- en zetfouten) en vergissingen.

2.              Indien bij een abonnementsaanbieding korting op de abonnementsprijs of een welkomstgeschenk wordt aangeboden, kan daarvan door de Abonnee enkel gebruik gemaakt worden indien hij gedurende een half jaar voorafgaand aan de aanmelding geen Abonnement op hetzelfde tijdschrift heeft gehad.

3.              Na ontvangst van de aanmelding voor een Abonnement bevestigt Cascade zo spoedig mogelijk schriftelijk het Abonnement. Daarbij wordt aangegeven met ingang van welke editie van het desbetreffende tijdschrift en voor welke duur het Abonnement is aangegaan.

4.              Overeenkomstig artikel 80, § 4, 4° van de Handelspraktijkenwet heeft de consument geen bedenktijd, waarbinnen hij aan de aankoop kan verzaken.

5.              Indien een Abonnement is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan een Abonnee deze ten allen tijde telefonisch of schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.              Indien een Abonnement is aangegaan voor een bepaalde tijd, dan eindigt deze na afloop van de overeengekomen duur van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist.

7.              Cascade is gerechtigd om welke reden dan ook de uitgave van een Titel op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Het Abonnement eindigt dan gelijktijdig. De Abonnee heeft in dat geval recht op restitutie van een deel van het abonnementsgeld.


4.         Welkomstgeschenken

1.              De aanbieding van een welkomstgeschenk is geldig, zolang de voorraad strekt  en wordt slechts eenmalig verstrekt aan nieuwe abonnees. Onder nieuwe abonnees wordt verstaan abonnees die minstens 6 maanden geen abonnement ontvingen op hetzelfde adres.

2.              Indien een welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de Abonnee recht óf op een alternatief welkomstgeschenk óf op de bij het aangeboden Abonnement behorende korting op het abonnementsgeld, zulks ter keuze van de Abonnee.

3.              Cascade zendt uiterlijk zes weken na ontvangst van het abonnementsgeld het welkomstgeschenk naar het door de Abonnee opgegeven adres. Cascade streeft ernaar een Abonnee zo spoedig mogelijk te informeren, indien het onverhoopt pas later kan worden toegezonden.

4.              Indien een door een Abonnee ontvangen welkomstgeschenk niet in de originele staat wordt ontvangen, dient de Abonnee dit te melden bij de Klantendienst via 09/296.20.70 (Idecom).

5.              Cascade garandeert niet dat de kleur(en) van het welkomstgeschenk op de afbeeldingen exact gelijk is (zijn) aan de kleuren in werkelijkheid.

6.              De Abonnee dient het welkomstgeschenk direct na ontvangst te inspecteren en daarbij geconstateerde gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk te melden bij de Klantendienst via via 09/296.20.70 (Idecom). Cascade heeft het recht een niet-tijdig ingediende klacht niet in behandeling te nemen.

 

5.         Betaling abonnementsgeld

1.              Abonnementsgeld is telkens per jaar bij vooruitbetaling verschuldigd.

2.              Alle abonnementsprijzen gelden voor België en Nederland en zijn inclusief BTW. Voor overige landen gelden, in verband met verzendkosten, hogere abonnementsprijzen. Deze zijn op te vragen bij de Klantendienst viavia 09/296.20.70 (Idecom).

3.              Wijzigingen in de abonnementsprijs worden tenminste vier weken voor de ingangsdatum gecommuniceerd op de website van het desbetreffende tijdschrift, alsmede in het colofon van het desbetreffende tijdschrift.

4.              Betaling geschiedt door middel van bankdomiciliëring (in NL: automatische incasso) of door overschrijving van het factuurbedrag naar de op de factuur vermelde bankrekening.

5.              Ingeval van niet tijdige betaling, daaronder begrepen stornering van afgeschreven abonnementsgelden, worden aanmaningskosten in rekening gebracht.

6.              Indien betaling ondanks aanmaning uitblijft, is Cascade gerechtigd het Abonnement tussentijds te beëindigen en de vordering over te dragen aan een incassobureau. De Abonnee blijft in dat geval het abonnementsgeld en de reeds in rekening gebrachte aanmaningskosten verschuldigd, alsdan te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente.


6.         Bezorging

1.              Tijdens de duur van het abonnement wordt iedere nieuwe editie van het tijdschrift, waarop het Abonnement ziet, toegezonden aan het door de Abonnee opgegeven adres.

2.              Indien een editie van een tijdschrift niet of beschadigd is ontvangen, dan wel indien de Abonnee een adreswijziging wenst door te geven, kan de Abonnee dit bij Idecom telefonisch ([de Klantendienst via via 09/296.20.70 (Idecom) melden op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur, per e-mail via primo@idecommedia.be of per brief op Idecom- PRIMO, Gouvernementstraat 32, 9000 Gent (voor Belgische abonnees). In geval van een adreswijziging wordt het tijdschrift uiterlijk vier weken na ontvangst van de adreswijziging aan het nieuw opgegeven adres toegezonden.


7.         Privacy

1.         Uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van klantenbeheer, bedrijfsvoering en aanbiedingen. U beschikt ten alle  tijde over het recht van toegang topt en verbetering van uw gegevens. Wij verkopen uw contactgegevens nooit door aan externe partijen.


8.         Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1.              Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze Abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

2.              Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen behoren.


Wedstrijdreglement

 1. PRIMO organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode, bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een contactname van de deelnemer via de website. Teneinde geen potentiele deelnemers te benadelen, kunnen alle lezers en/of niet-lezers ook steeds deelnemen door middel van een voldoende gefrankeerde gele briefkaart.

 2. Vanaf het moment dat de identiteit van de winnaar(s) is bepaald, ziet PRIMO af van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijs, ongeacht door wie de eventuele verzendingskosten of transportkosten worden gedragen.

 3. Door deel te nemen aan de wedstrijd via www.primo.eu geeft de deelnemer de toestemming om aan de hand van zijn/haar telefoonnummer zijn/haar thuisadres en naam op te zoeken, om zo eventueel de gewonnen prijs/prijzen te kunnen versturen.

 4. De vragen kunnen worden bekomen via een e-mail naar redactie@PRIMO.eu of via een brief aan PRIMO, duboisstraat 50, 2060 Antwerpen waarbij een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag is ingesloten. Er worden telefonisch nooit vragen doorgegeven!

 5. De keuze van de winnaars berust enerzijds op een correct antwoord van de deelnemer en anderzijds op het correct beantwoorden van een schiftingsvraag.

 6. PRIMO personeelsleden, PRIMO bedrijfsleiders en partijen (en desgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders) waar PRIMO op zelfstandige basis mee samenwerkt voor deze acties, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

 7. PRIMO kent de prijzen toe in de staat waarin ze zich bevinden. PRIMO kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor eventuele beschadigingen.

 8. PRIMO mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen. Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan PRIMO de houder is. De gegevens worden bewaard door PRIMO o.m. met het oog op commerciele promoties. Door de deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij door PRIMO in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden.

 9. Eenieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan PRIMO. De wet tot de bescherming van de privacy wordt gerespecteerd

 10. De prijzen voor het frankeren van een gele briefkaart zijn algemeen gekend, doch kunnen op eender welk ogenblik opgevraagd worden bij De Post.

 11. Voorvermelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding ten laste gelegd worden van PRIMO of gerecupereerd worden bij PRIMO.

 12. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de integrale aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

 13. PRIMO kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.

 14. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege PRIMO. Prijzen/reizen/tickets zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

 15. In geval van speciale acties (zoals bijvoorbeeld de Zuid-Afrika-reis) aanvaardt de winnaar de volgende aanvullingen: deelnemen is enkel mogelijk via www.primo.eu.

- men kan enkel deelnemen gedurende de aangegeven geldigheidsdatum.

- de winnaar verklaart in het bezit te zijn van alle rechtsgeldige en vereiste papieren (identiteitskaart en reispas) en neemt eventuele kosten die voortvloeien uit het verkrijgen van deze documenten op zich.

- de winnaar verbindt zich er toe de reis op te nemen binnen de vooropgestelde termijn. (Opname van de reis kan niet geschieden buiten deze periode. De winnaar verbindt zich ertoe om binnen de gevraagde termijn alle nodige gegevens te voorzien aan PRIMO (via mail). PRIMO heeft het recht om na deze termijn een andere winnaar aan te duiden.

- de gewonnen reis kan niet omgezet worden in specieën.

- deelnemers en eventuele winnaars verklaren zich akkoord om jegens de organisatoren van de wedstrijd PRIMO en haar eventuele partner(s) een verklaring van afstand van verantwoordelijkheid te ondertekenen. Niet bereidheid tot ondertekenen betekent uitsluiting van de wedstrijd.

- Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met PRIMO op 03/680 25 67, met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen telefonisch worden meegedeeld.

 1. Het wedstrijdreglement kan door eenieder worden opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag dat wordt toegezonden aan PRIMO op het volgend adres. Uitgeverij Cascade Duboisstraat 50,2060 Antwerpen, ten laatste acht dagen voor de einddatum van de betrokken wedstrijd.

 2. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan PRIMO, ter attentie van Uitgeverij Cascade Duboisstraat 50,2060 Antwerpen, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

 3. In sommige gevallen maakt PRIMO de winnaars bekend in haar publicatie PRIMO of op haar website www.primo.eu in de rubriek ‘wedstrijden’.

 4. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen, buiten de wil van PRIMO om. Indien de vertraging groter is dan 3 maanden, worden de winnaars hiervan op de hoogte gesteld.