Algemene verkoopsvoorwaarden en wedstrijdreglement

Algemene verkoopsvoorwaarden en wedstrijdreglement

Algemene Abonnementsvoorwaarden

Onze abonnementsvoorwaarden kan u voortaan op deze URL vinden: https://abonnement.primo.be/algemene-voorwaarden.


Wedstrijdreglement

 1. PRIMO organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode, bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een contactname van de deelnemer via de website. Teneinde geen potentiele deelnemers te benadelen, kunnen alle lezers en/of niet-lezers ook steeds deelnemen door middel van een voldoende gefrankeerde gele briefkaart.

 2. Vanaf het moment dat de identiteit van de winnaar(s) is bepaald, ziet PRIMO af van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijs, ongeacht door wie de eventuele verzendingskosten of transportkosten worden gedragen.

 3. Door deel te nemen aan de wedstrijd via www.primo.eu geeft de deelnemer de toestemming om aan de hand van zijn/haar telefoonnummer zijn/haar thuisadres en naam op te zoeken, om zo eventueel de gewonnen prijs/prijzen te kunnen versturen.

 4. De vragen kunnen worden bekomen via een e-mail naar redactie@PRIMO.eu of via een brief aan PRIMO, duboisstraat 50, 2060 Antwerpen waarbij een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag is ingesloten. Er worden telefonisch nooit vragen doorgegeven!

 5. De keuze van de winnaars berust enerzijds op een correct antwoord van de deelnemer en anderzijds op het correct beantwoorden van een schiftingsvraag.

 6. PRIMO personeelsleden, PRIMO bedrijfsleiders en partijen (en desgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders) waar PRIMO op zelfstandige basis mee samenwerkt voor deze acties, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

 7. PRIMO kent de prijzen toe in de staat waarin ze zich bevinden. PRIMO kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor eventuele beschadigingen.

 8. PRIMO mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen. Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan PRIMO de houder is. De gegevens worden bewaard door PRIMO o.m. met het oog op commerciele promoties. Door de deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij door PRIMO in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden.

 9. Eenieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan PRIMO. De wet tot de bescherming van de privacy wordt gerespecteerd

 10. De prijzen voor het frankeren van een gele briefkaart zijn algemeen gekend, doch kunnen op eender welk ogenblik opgevraagd worden bij De Post.

 11. Voorvermelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding ten laste gelegd worden van PRIMO of gerecupereerd worden bij PRIMO.

 12. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de integrale aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

 13. PRIMO kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.

 14. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege PRIMO. Prijzen/reizen/tickets zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

 15. In geval van speciale acties (zoals bijvoorbeeld de Zuid-Afrika-reis) aanvaardt de winnaar de volgende aanvullingen: deelnemen is enkel mogelijk via www.primo.eu.

- men kan enkel deelnemen gedurende de aangegeven geldigheidsdatum.

- de winnaar verklaart in het bezit te zijn van alle rechtsgeldige en vereiste papieren (identiteitskaart en reispas) en neemt eventuele kosten die voortvloeien uit het verkrijgen van deze documenten op zich.

- de winnaar verbindt zich er toe de reis op te nemen binnen de vooropgestelde termijn. (Opname van de reis kan niet geschieden buiten deze periode. De winnaar verbindt zich ertoe om binnen de gevraagde termijn alle nodige gegevens te voorzien aan PRIMO (via mail). PRIMO heeft het recht om na deze termijn een andere winnaar aan te duiden.

- de gewonnen reis kan niet omgezet worden in specieën.

- deelnemers en eventuele winnaars verklaren zich akkoord om jegens de organisatoren van de wedstrijd PRIMO en haar eventuele partner(s) een verklaring van afstand van verantwoordelijkheid te ondertekenen. Niet bereidheid tot ondertekenen betekent uitsluiting van de wedstrijd.

- Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met PRIMO op 03/680 25 67, met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen telefonisch worden meegedeeld.

 1. Het wedstrijdreglement kan door eenieder worden opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag dat wordt toegezonden aan PRIMO op het volgend adres. MEDIALAAN nv, Medialaan 1, B-1800 Vilvoorde, ten laatste acht dagen voor de einddatum van de betrokken wedstrijd.

 2. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan PRIMO, ter attentie van MEDIALAAN nv, Medialaan 1, B-1800 Vilvoorde, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

 3. In sommige gevallen maakt PRIMO de winnaars bekend in haar publicatie PRIMO of op haar website www.primo.eu in de rubriek ‘wedstrijden’.

 4. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen, buiten de wil van PRIMO om. Indien de vertraging groter is dan 3 maanden, worden de winnaars hiervan op de hoogte gesteld.